Uczeń przewlekle chory w szkole – stanowisko Ministerstwa Zdrowia

Uczeń przewlekle chory w szkole

photo_48347_20151108Ich edukacja powinna być prowadzona zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Przyjęcie dziecka do danej placówki jest uzależnione od zgody dyrektora i od możliwości zapewnienia dziecku właściwych warunków (stosowanie do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności). Dyrektor przedszkola lub szkoły odpowiada za zapewnienie dziecku bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w placówce oświatowej.

Rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola lub szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych. Obowiązek przekazania przez rodzica tych informacji wynika z art. 20z ustawy z dnia 7 września 1997 r. o systemie oświaty (Dz. U. t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572)

Formalności związane z przyjmowaniem leków przez ucznia w szkole

Jeśli uczeń z chorobą przewlekłą musi przyjmować leki podczas pobytu w szkole,  rodzice  (przed przyjęciem go do placówki oświatowej) mają obowiązek poinformowania na jaką chorobę dziecko choruje oraz jakie leki na zlecenie lekarza zażywa (nazwa leku, sposób dawkowania). Muszą też przekazać pielęgniarce zlecenie lekarskie i pisemne upoważnienie do podawania dziecku leków (dotyczy to także uczniów pełnoletnich).

Nieobecność pielęgniarki w szkole

W czasie nieobecności pielęgniarki w placówce oświatowej – gdy stan zdrowia dziecka wymaga podania leku lub wykonania innych czynności (np. kontroli poziomu cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę; podanie leku drogą wziewną dziecku choremu na astmę) – czynności te mogą wykonywać inne osoby (np. samo dziecko, rodzic lub nauczyciel), jeżeli zostały przeszkolone w tym zakresie.

Delegowanie przez rodziców uprawnień do wykonywania czynności związanych z opieką nad dzieckiem oraz zgoda pracownika szkoły i zobowiązanie do sprawowania opieki powinno mieć formę umowy (ustnej lub pisemnej) pomiędzy rodzicami dziecka przewlekle chorego a pracownikiem szkoły.

Stanowisko w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu

Stany nagłe

W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, dyrektor szkoły lub pielęgniarka są zobowiązani do udzielenia pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz do wezwania karetki pogotowia ratunkowego. Jednocześnie mają oni obowiązek zawiadomić o tym rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

Inne problemy zdrowotne zgłaszane przez uczniów

W innych przypadkach, gdy uczeń zgłasza problem zdrowotny (np. dolegliwości bólowe), pielęgniarka po rozmowie z uczniem zawiadamia rodziców lub opiekunów prawnych, zalecając wizytę  u lekarza. Jeśli pielęgniarka jest nieobecna, do podjęcia tych działań jest zobowiązany dyrektor placówki oświatowej lub osoba przez niego upoważniona.

Podawanie leków uczniom z chorobą przewlekłą

Jeśli uczeń z chorobą przewlekłą musi przyjmować leki podczas pobytu w szkole, rodzice dziecka (przed przyjęciem go do placówki) zobowiązani są do poinformowania:

  • na jaką chorobę dziecko choruje;
  • jakie leki zażywa (nazwa leku, sposób dawkowania).

Konieczne jest również przekazanie pielęgniarce zlecenia lekarskiego oraz pisemnego upoważnienia do podawania dziecku leków (dotyczy to także uczniów pełnoletnich).

Gdy w czasie nieobecności pielęgniarki w placówce oświatowej trzeba podać dziecku lek lub wykonać inne czynności (np. skontrolować poziom cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę; podać lek drogą wziewną dziecku choremu na astmę), czynności te mogą być wykonane przez inne osoby (w tym: dziecko, rodziców, nauczyciela), jeżeli odbyły one przeszkolenie w tym zakresie. Osoby przyjmujące to zadanie muszą wyrazić na to zgodę. Wykształcenie medyczne nie jest koniecznym wymogiem. Przekazywanie przez rodziców uprawnień do wykonywania czynności związanych z opieką nad dzieckiem oraz zgoda pracownika szkoły i zobowiązanie do sprawowania opieki powinny mieć formę umowy (ustnej lub pisemnej) między rodzicami dziecka przewlekle chorego a pracownikiem szkoły.

 

Źródło:

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/zdrowie-ucznia/uczen-przewlekle-chory-w-szkole/-stanowisko-w-sprawie-mozliwosci-podawania-lekow-dzieciom-przez-nauczycieli-w-szkole-i-przedszkolu

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/zdrowie-ucznia/uczen-przewlekle-chory-w-szkole