Fundacja_logoFundacja „Zawsze O Krok Przed Astmą” w Piasecznie, zwaną dalej „Fundacją”, działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia kwietnia 1984 r. o fundacjach [Dz.U. Z 1991 r. Nr 46, poz. 203] oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie [Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami]. Fundacja została ustanowiona 6 listopada 2013 r. w Piasecznie przed notariuszem Małgorzatą Przybysz. Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 7 lutego 2014 r. nr KRS 0000497571.

Celami Fundacji są: niesienie pomocy osobom chorym na alergię oraz astmę i ich rodzinom, udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym specjalizującymi się w leczeniu alergii w zakresie popularyzacji wiedzy na temat chorób alergicznych i astmy, szkolenie osób zagrożonych astmą lub rodziców dzieci zagrożonych ta chorobą w zakresie profilaktyki rozwoju chorób alergicznych i astmy.

Władze Fundacji:

Justyna Mroczek-Żal – Prezes Zarządu

Magdalena Gruszczyńska – Wiceprezes Zarządu

Dokumenty podstawowe:

FUNDACJA – Statut tekst jednolity.

Wypis z KRS.